FLAT EARTH

FLAT EARTH

– “Матметаичките пресметки кои постоеле во времето на Коперник (ротацииите на планетите, траењето на денот и ноќта…), можат да се толкуваат подеднакво добро за докажување и на Геоцетричниот и на Хелиоцентричниот систем“.

– “Ајнштајн има кажано дека не постои “повластен“ систем. Значи, рефренцата на секој систем не е апсолутна. Не може точно да се одреди дали земјата врти околу сонцето, или сонцето околу земјата“.

– “Коперниковиот принцип е прв удар врз библискиот концепт на креација“.

– “Најновите истражувања на еволуционистите докажуваат дека целиот универзум е во 100% склад со положбата на планетата Земја“.

– Еволуционистите го поистиветуваат Господ создателот со најстрашно зло“.

– “Суштината на науката е дека вие на ја форматирате реалноста врз основа на своите идеи, туку спротивно ги форамирате своите идеи врз основа на реалноста која ја истражувате. Па така, современите “научници“ еволуционисти, атеисти се повеќе покажуваат дека им е поважна идеологијата отколку самите факти и докази“.

UA-38420574-1