МИСТЕРИЈАТА ОД ПРЕМИНОТ ДИАТЛОВ НА УРАЛ

МИСТЕРИЈАТА ОД ПРЕМИНОТ ДИАТЛОВ НА УРАЛ

(Гугл транслејт)
ужасни Dyatlov инцидентот, повеќето енигматски мистерија на 20 век. Денес, речиси шеесет години подоцна, никој не е во можност да се утврди што се случило со 9 луѓе кои ги загубија животите, додека пешачење во северниот дел на Урал. Е нивната смрт предизвикана од лавина? Дали тоа акутен случај на хипотермија? Интервенција на вонземски сили? Нуклеарна експерименти? Или комбинација на фактори? Експертите откриле дека облеката на туристите покажуваат јасни траги на радиоактивност и нивната кожа имаше чудно кафеава боја.

Во последните денови од јануари 1959 година, група од 10 истражувачи (8 мажи и 2 жени), студенти на Политехничкиот институт на Урал Екатеринбург, започна со патување низ планините Урал, со цел на истражување на врвот Otorten, кој се наоѓа во северниот дел на планинскиот масив.

Под команда на Игор Dyatlov, 23-годишниот, иако многу искусни, групата дојде до Vizhai, село во подножјето на планините, каде Yudi Yudin, еден од истражувачите, мораше да остане поради цревна инфекција. Остатокот од нив продолжи својот марш и постави камп на падина на планината Kholat Syakhl, да ја поминат ноќта.

После тоа, ништо друго не може да се објасни.

Во отсуство на вести од туристите, на 20 февруари, на мисија за спасување беше поставен во движење која успеа да се најде на кампот шест дена подоцна.

На 26 февруари, бараат пронајден напуштен и многу оштетени шатор на групата во Kholat Syakhl. Камповите збунети од потерата. Михаил Sharavin, студентите кои се наоѓаат на шаторот, рече: “шаторот беше половина урната и покриени со снег. Тоа беше празна, и сите предмети и чевли на групата беше оставена зад себе. “Инспекторите велат дека до шаторот бил фрлен отворен од внатре.

До бор мисија за спасување пронајдени првите две тела, полуголи и покриени со тенок слој на снег. Нивните раце се дерат, како ако тие очајно се обидувал да се искачи на дрво.

Уште три тела беа пронајдени во близина, вклучувајќи го и нивниот водич Игор Dyatlov, кој не се појави на било кој тип на рани, иако тие биле позиционирани во таков начин што тие се чинеше дека се обидел да се врати во логорот.

Два месеци подоцна, на труповите на остатокот од групата се појави. Тие имале фрактура на черепот и ребра, а еден од нив, Људмила Dubinina е, недостигаше јазик и нејзините очи.

На сето ова, експертите открија дека облеката на expeditionaries покажаа јасни траги на радиоактивност и нивната кожа имаше чудно кафеава боја. За да додадете повеќе на мистерија, група планинари пријавиле дека виделе чудни светла во областа за време на тие денови.

На чудни светла беа пријавени од страна на друга група на туристите (околу 50 километри јужно од инцидентот) кој тврдел дека видел чуден портокалова сфери на ноќното небо на север на ноќта на инцидентот. Слични сфери се забележани во Ivdel и соседните области постојано во текот на периодот од февруари до март 1959 година, од страна на разни независни сведоци (вклучувајќи ги и услуги метеорологијата и војската).

Денес, мистеријата останува непроменет, и никој не е во можност да се каже со сигурност што се случи со туристите. Официјалните извештаи велат дека шесте жртви починале од хипотермија додека други покажуваат знаци на физичка траума. Една жртва имаше фрактура на черепот, додека друг имаше оштетување на мозокот, но без никаков знак на страдањето на нивните черепот. Покрај тоа, член на женскиот тим имаше јазик и нејзините очи се водат за исчезнати. Истрагата заклучи дека “непознат огромна сила” ја предизвикал смртта.

Експертите утврдија дека три од ски туристите имал фатални повреди: Thibeaux-Brignolles имаше голема штета на черепот, и двете Dubinina и Zolotarev имаше големи фрактури градите. Според д-р Борис Vozrozhdenny, силата потребна за да предизвика таква штета би била исклучително висока, споредувајќи го со сила на сообраќајна несреќа.


——————————————–
Орф=гинален текст на англиски.

The horrific Dyatlov incident, the most enigmatic mystery of the 20th century. Today, almost sixty years after, nobody has been able to determine what happened to the 9 people who lost their lives while hiking in the northern Ural Mountains. Was their death caused by an avalanche? Was it an acute case of hypothermia? An intervention of extraterrestrial forces? Nuclear experiments? Or a combination of factors? Experts found that the clothes of the hikers showed clear traces radioactivity and their skin had a strange brown color.

THE UNEXPLAINEDThe unsolved mystery of the Dyatlov Pass IncidentIvan
ByIvanSHARE TWEET COMMENT

The horrific Dyatlov incident, the most enigmatic mystery of the 20th century. Today, almost sixty years after, nobody has been able to determine what happened to the 9 people who lost their lives while hiking in the northern Ural Mountains. Was their death caused by an avalanche? Was it an acute case of hypothermia? An intervention of extraterrestrial forces? Nuclear experiments? Or a combination of factors? Experts found that the clothes of the hikers showed clear traces radioactivity and their skin had a strange brown color.

Several decades after the incident no one has been able to say for certain what happened to the nine hikers who lost their lives.

This is the story.

On the last days of January 1959, a group of 10 explorers (8 men and 2 women), students of the Polytechnic Institute of the Urals of Yekaterinburg, began a journey through the Ural mountains, with the objective of exploring the Otorten peak, located to the north of the mountain range.

Under the command of Igor Dyatlov, a 23-year-old, though very experienced, the group came to Vizhai, a village at the foot of the mountains where Yudi Yudin, one of the explorers, had to stay due to an intestinal infection. The rest of them continued their march and set up camp on a slope of the mountain Kholat Syakhl, to spend the night.

Thereafter, nothing else could be explained.

In the absence of news from the hikers, on February 20, a rescue mission was set in motion that managed to find the camp six days later.

On February 26, the searchers found the group’s abandoned and badly damaged tent on Kholat Syakhl. The campsite baffled the search party. Mikhail Sharavin, the student who found the tent, said “the tent was half torn down and covered with snow. It was empty, and all the group’s belongings and shoes had been left behind.” Investigators said the tent had been cut open from inside.

Next to a pine tree the rescue mission found the first two corpses, half-naked and covered by a thin layer of snow. Their hands were flayed, as if they had tried desperately to climb the tree.

Three more bodies were found nearby, including that of their guide Igor Dyatlov, who did not show any type of wounds, although they were positioned in such a way that they seemed to have tried returning to the camp.

Two months later, the corpses of the rest of the group appeared. They had fractured skulls and ribs, and one of them, Ludmila Dubinina’s, lacked her tongue and eyes.

To all this, experts found that the clothes of the expeditionaries showed clear traces radioactivity and their skin had a strange brown color. To add more to mystery, a group of mountaineers reported having seen strange lights in the area during those days.

The strange lights were reported by another group of hikers (about 50 kilometers south of the incident) who claimed to have seen strange orange spheres in the night sky to the north on the night of the incident. Similar spheres were observed in Ivdel and adjacent areas continually during the period from February to March 1959, by various independent witnesses (including the meteorology service and the military).

Today, the mystery remains unchanged, and no one has been able to say for certain what happened to the hikers. Official reports say that six victims died from hypothermia while others showed signs of physical trauma. One victim had a fractured skull while another had brain damage but without any sign of distress to their skull. Additionally, a female team member had her tongue and eyes missing. The investigation concluded that an “unknown compelling force” had caused the deaths.

Experts determined that three of the ski hikers had fatal injuries: Thibeaux-Brignolles had major skull damage, and both Dubinina and Zolotarev had major chest fractures. According to Dr. Boris Vozrozhdenny, the force required to cause such damage would have been extremely high, comparing it to the force of a car crash.

UA-38420574-1