КОЈ УСПЕАЛ ДА ЈА ИЗМЕРИ ГРАВИТАЦИЈАТА? НИКОЈ.

КОЈ УСПЕАЛ ДА ЈА ИЗМЕРИ ГРАВИТАЦИЈАТА? НИКОЈ.

Уште едно толкување на дилемата дали Земјата е рамна.

На англиски и со гугл транслејт.

There are two forces on Earth that can move objects by attraction: one can be observed, measured and reproduced, the other is “gravity”.

Electromagnetism does not depend on a specific size, can be tested in any environment, and even a simple magnet is material evidence.

Newton said that for every action there is a reaction. “Falling” is a reaction, so what is the action causing this? Gravity contradicts this law because gravity has no “gravitational field” detectable like electromagnetism, so gravity would have to push an object down, and not pull it. There is no equipment that can be placed between an object and the ground to measure the attractive force of gravity, but if you put two magnets close to each other, you can feel the force of attraction increasing as they approach. Not so with gravity. Proof of this is terminal velocity. When a skydiver jumps from an airplane, he will accelerate until he reaches terminal velocity, which is the maximum speed of the fall. If gravity were a force of attraction, he would continue accelerating until hitting the ground because gravity does not consider air resistance, and even the existence of air.

Things fall because they are heavier than the medium (water, air, etc.). What defines the order, what sits on top of something else, it is determined by the density of objects and their properties of buoyancy. Everything falls toward Earth because Earth is the densest matter that exists and the objects above the Earth obey the concepts of density and buoyancy.

Things are attracted because of electromagnetism, things fall because of density.

Gravity is not a force of universal attraction, that’s why no one can detect “gravitational waves” on Earth, what would be detected on Earth would the electromagnetic field, so they have to invent a phenomenon far from Earth to tell you it was caused by gravity. Who can prove that there is gravitational waves in space? Whoever’s saying, no one else. Science once again explaining phenomena it invents and sells it to the ignorant masses as proven facts, but you must have faith in the explanations because proving gravitational pull like electromagnetism is impossible.

Science is hiding the knowledge of the Ether until the moment when gravity loses total credibility and then they will “detect” the Ether on Earth and claim it’s gravity.

Wake up. Gravity. Does. Not. Exist.

Постојат две сили на Земјата кои можат да се движат предмети на атракција: може да се забележи, се мери и се репродуцираат, а другиот е “гравитација”.

Електромагнетизмот не зависи од одредена големина, може да се тестира во која било средина, па дури и едноставен магнет е материјални докази.

Њутн вели дека за секоја акција постои реакција. “Паѓа” е реакција, па што е акцијата предизвикува ова? Гравитацијата е спротивно на овој закон, бидејќи гравитација нема “гравитационото поле” забележливи како електромагнетизмот, па гравитација ќе мора да им помогнам на објект долу, и да не го повлече. Не постои опрема што може да се постави помеѓу предметот и на земјата да се измери привлечна сила на гравитација, но ако се стави два магнети блиску еден до друг, може да се почувствува силата на атракција се зголемува како што се приближуваат. Не толку со гравитацијата. Доказ за ова е терминал брзина. Кога skydiver скокови од авион, тој ќе се забрза додека не ја достигне терминал брзина, што е максималната брзина на есен. Ако гравитацијата беа сила на привлекување, тој ќе продолжи да забрзува до притискање на земјата поради гравитацијата не смета дека отпорот на воздухот, па дури и постоењето на воздух.

Работите падне, бидејќи тие се потешки од медиум (вода, воздух, итн.) Што го дефинира наредбата, што се наоѓа на врвот на нешто друго, тоа е определено од страна на густината на предметите и нивните својства на духовна енергија. Сè паѓа кон Земјата, бидејќи Земјата е најгуста разлика која постои и предметите над Земјата почитуваат концепти на густина и духовна енергија.

Работите се привлечени поради електромагнетизмот, работите падне поради густината.

Гравитација не е силата на универзална привлечност, тоа е зошто никој не може да се открие “гравитациски бранови” на Земјата, што ќе бидат откриени на Земјата ќе електромагнетно поле, па затоа мора да се измисли феномен далеку од Земјата за да ви каже дека тоа е предизвикано од гравитацијата. Кој може да се докаже дека постои гравитациски бранови во вселената? Кој е велејќи дека, никој друг. Наука уште еднаш објасни феноменот измислува и го продава на неписмените маси како што е докажано факти, но мора да имате верба во објаснување, бидејќи докажува гравитацијата како електромагнетизмот е невозможно.

Наука се крие познавање на Етер до моментот кога гравитацијата губи вкупно кредибилитет, а потоа тие ќе се “открие” етер на Земјата и тврдат дека тоа е гравитацијата.

Разбуди се. Гравитацијата. Го прави тоа. Не. Постојат

UA-38420574-1